من خودمم نمیدونم با دیدن این عکس چرا بجای "نوار غزه" یاد "نوار بهداشتی" میافتم ! 

احتمالا شاید بخاطر تاتوی روی عقبه این خانوم ... یا شاید جمله "مقاومت اسلامی" روی پارچه

که حاکی از مقاومت نوار بهداشتی در مقابله با حمله ناجوانمردانه حاج آقا به حاج خانمومه!

در هر صورت این اسرائیل نامرد خیلی باید نامردتر باشه که با همچین کارائی حتی موجبات  

اعتراض این کمرباریکها رو فراهم کرده . چون حتی تو اروپا و آمریکا کسائی که توی شرکتای صهیونیستی کار میکنن و پول در میارن میریزن خیابون و با کمرهای گره کرده و باسن باد کرده  

اعمال ضد انسانی اسرائیلی هارو محکوم میکنن . ای نامردا !